Általános Szerződési Feltételek

1. BEVEZETÉS
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő
(továbbiakban: vevő/ Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Név: Ayina Method Bt.
Székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. fszt.
Levelezési cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. fszt.
Cégjegyzékszám: 08 06 015214
Bejegyző Bíróság neve: –
Adószám: 28952800108
Számlavezető pénzintézet: MagNet Bank
Számlaszám: 16200010-10110894
IBAN szám: –
E-mail cím: ayinamodszer@gmail.com
Telefonszám: –
Adatkezelő neve: –
Adatkezelési nyilvántartási szám: –

2.1. A szolgáltatás igénybevevője
A szolgáltatás igénybevevője minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával –
a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Felhasználó / Vevő / a jogszabályi feltételek teljesülése esetén Fogyasztó). Szolgáltató és Vevő a
továbbiakban együttesen: Felek.

2.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele
A Vevő a szolgáltatás igénybevételével (a weboldalra való belépéssel, annak tartalma olvasásával, Webáruház használatával, a hírlevélre való feliratkozással, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

2.3. A szolgáltatás tárgya
A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.ayina.hu online áruházban (a továbbiakban: Webáruház) található termékek.

3. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGEINK
Webáruház e-mail címe: ayinamodszer@gmail.com
Amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,
amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatban
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk!

4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
4.1. Felelősség
4.1.1. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a Webáruház használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki
által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Továbbá nem felel a Szolgáltató a termékismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért.
4.1.2. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
4.1.3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
4.1.4. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik
személyek
jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
4.1.5. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat
(például
hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak

tekintetében a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
4.1.6. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, a szállítás meghiúsulásáért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.1.7. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
4.1.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
4.1.9. A vis maior okokból előálló szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének meghiúsulása esetén a Szolgáltató akadályközléssel él, és a Szolgáltató az ebből eredő
károkért a felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.
4.1.10. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa
kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem
az eladó ajánlotta.
4.2. Szerzői jogok
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások
nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást)

5. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS MENETE
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek
kategória rendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.
A termék megrendelésekor az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével
ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben
kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás A Szolgáltató a Felhasználót 72 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ez az időintervallum munkanapokra vonatkozik. Ha a Felhasználó nem kapja meg a visszaigazolást 72 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a
rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.2. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton tett szerződéses ajánlatnak minősül, amelyre az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Az automatikus visszaigazolás a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, az automatikus visszaigazolás azonban nem egyenértékű a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával. A Felhasználó és Szolgáltató közötti adásvételi szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató elfogadta a Felhasználó által tett ajánlatot (a megrendelést), amelyről a Szolgáltató külön értesíti a Felhasználót. Az így létrejövő szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

5.3. A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
5.4. Számla
A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki. A számlát a megrendelő e-mail címére
e-mailben küldi a Felhasználó részére.


5.5.2 Előre utalás
Oldalunkon céges számlánkra történő előre utalással IS lehetséges fizetni! Amennyiben az előre utalást választja, akkor a megjegyzés rovatba
kérjük feltüntetni a rendelési kódját ÉS A MEGRENDELŐ NEVÉT. A rendelési kódot megtalálja a rendelés leadását követő automatikus e-mailben.
Amennyiben nem tünteti fel ezeket az adatokat, akkor nem tudjuk beazonosítani az utalását. A vásárló részére a számlát minden esetben a megadott e-mail címre PDF formátumban elküldjük!

5.5.3 Bankkártyával:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató
kizárólag a Vevő által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos
személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést a Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a
Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás
fizetéshez a Vevő internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vevő
folyószámláján. Ezen fizetési mód választása esetén a Vevő mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást.
Szolgáltató a vételár számláján történő jóváírását követően indítja el a csomagot.

5.5.5. Átvételi lehetőségek, szállítás A kiszállítás a GLS futárszolgálattal történik. Házhozszállítás esetében a választott futárszolgálat munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között szállítja ki a
terméket a vásárlóhoz. Szállítási idő a feladást követő 1-3 munkanap. A választott futárszolgálat dolgozója kétszeri kézbesítést kísérel
meg.
Amennyiben a vásárló nem veszi át a csomagot, viszont igényt tart rá, akkor a termékeket ezt követően csak a szállítási díj ismételt kiszállítási díj megfizetése esetén lehet átvenni.
Ebben az esetben a szállítási költség már a vásárlót terheli, melynek díját a Szolgáltató bankszámlájára átutalással köteles rendezni! A csomag átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét!
A Felhasználó az észlelt hibát haladéktalanul köteles a Szolgáltatóval igazolható módon közölni!
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, vagy a termék és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja!
A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a Fogyasztó (vagyis az olyan személy, aki a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el) rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Amennyiben a Szolgáltató késedelme a PTK. 6:154. § (1) bekezdése tekintetében előírja, hogy ha a
kötelezett
késedelembe esik, a fogyasztó követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. A PTK. 6:154. (2)
bekezdése értelmében a fogyasztó elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha
a, szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni; vagy
b, a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt
el. A PTK. (vagyis a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) fenti kötelezetti késedelemre vonatkozó szabályozásával párhuzamosan a fogyasztó és a
vállalkozás között szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.r.) 20. §-a szabályozza a fogyasztót az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatározott 14 napos határidőn belül – megillető indoklás nélküli elállási jogot.
Amennyiben a megrendelt áru nincs raktáron, az eladó értesítést küld a termék várható szállítási időpontjáról. Amennyiben az átvett árucikk bizonyíthatóan gyártási hibás vagy az a szállítás során sérült, természetesen díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges! A PTK. 6:158. §-a értelmében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező
bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen!

A PTK. 6:159. § (1) bekezdése alapján az olyan szerződés, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik!
A Webáruházban a termék mellett feltüntetett árak bruttó KISKERESKEDELMI árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak forintban értendők és az árváltozás jogát a Szolgáltató a
megrendelés feldolgozásáig fenntartja. Az Szolgáltatónak nem felróható okból történő esetleges szállítási késedelem vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a
www.femmessociete.hu webáruházzal szemben kártérítési igény nem érvényesíthető.

6. ELÁLLÁSI JOG
6.1.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az
erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban álló alábbi
nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: *
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban
köteles eljuttatni
(pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:
———————–
e-mail:
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül!
6.1.2 A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolhatja.
– Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a
szerződéskötéskor!

– A kézhezvétel (termék átvételének) időpontja: az átvevőponti átvétel esetében a
rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek
blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. – Elállás esetén a terméket saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül küldje vissza a Szolgáltató raktárába , illetve adja át a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
• • Elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az
esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének
költsége terheli a Fogyasztót. A termék(ek) vételárát (illetőleg a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a Fogyasztó a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

6.1.3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához a Fogyasztó kifejezett beleegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 6.1.4. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
6.1.5. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

6.1.6.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű
használatból adódó kár megtérítését. Felhívjuk figyelmüket, hogy a visszaküldött termék nem lehet megrongált, vagy használt, sérült, kimosott, foltos, pecsétes. Kizárólag a
szükséges használat erejéig terjedhet a használat mértéke (így a próba erejéig). Amennyiben ennek meg nem felelő terméket küld vissza a Felhasználó, úgy azt a

Szolgáltató nem köteles átvenni. Fürdőruhát és fehérneműt a Szolgáltató higiéniai okokból nem vesz vissza.

6.1.7. Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

6.1.8. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles
megtéríteni!
6.1.9. Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését!
6.1.10. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a
vállalkozás ésszerű költségeit!

7. Szavatosság, jótállás
8. Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:
● Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci
mozgások, ingadozásoktól függ.
● Kifejezetten a vásárló kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének
megfelelően összeállított kurzus vagy konzultáció igénybevétele esetén.
● Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek.
● Hang, illetve kép, vagy videókurzus esetén, ha az online regisztráció, és
bejelentkezés az oldalra megtörtént.
● Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.
Fentiek alapján az elállási jog az online, vagyis a www.ayina.hu weboldalon megnézhető
videók esetén csak addig illeti meg, míg a videókhoz való hozzáférés létre nem jött,
regisztrációval/ bejelentkezéssel az oldalon. Ezt követően az elállási jog már nem
gyakorolható, vagyis az oldalon történő bejelentkezéssel nyilatkozik annak tudomásul
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve
hozta forgalomba, vagy– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba
hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy– a termék hibája jogszabály vagy
kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak (forgalmazónak) a
mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető
vállalkozás jótállásra köteles, ruházati termékek esetén a nemes és félnemes
szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékekre vonatkozóan, ha az eladási ár 50 000
Ft felett van.
Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
– A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két
év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár azzal, hogy a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel,

amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.
Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése
hiányában a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül
a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a termék a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a
vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő
nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton –
az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc
napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót
a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából
keletkeztek.
9.16. Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba, szakszerűtlen kezelésnek, javításnak helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak,
külső tényezőnknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, vis majornak tulajdonítható károkból, valamint a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából
vagy elmaradt tisztításból, karbantartásból keletkezett, illetve a termék azonosítását szolgáló jelölések, címkék és feliratok megrongálódása vagy hiánya esetén.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
– Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
– A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik
(Ptk. 6:166. §).
– A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
– A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.
– Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az
elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
– A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
– A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.
– Minden fogyasztói kifogást (a továbbiakban: Bejelentés) írásban, a Szolgáltató email
címére kérjük eljuttatni.
– A Bejelentésben minimum a rendelés számát, a termék megnevezését, a bejelentő nevét és a hiba vagy panasz leírását, valamint a szavatossági vagy jótállási igény pontos
megjelölését kérjük.
– Az átadott vagy visszaküldött termékhez minden esetben mellékelje a Jegyzőkönyvet, valamint a termékhez kapott valamennyi kiegészítőt, alkatrészt és a csomagolást.
– Terméket csak előre egyeztetett esetben küldjön vissza úgy, hogy azt a Szolgáltató címén át tudjuk venni. Csak a Szolgáltató címén átvehető küldeményeket tekintjük
visszaküldöttnek.
– Terméket csak a Jegyzőkönyvben megadott címre küldünk vissza, vagy az ott megjelölt személynek adunk át.
– A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám: –
E-mail cím: :
8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Ayina Method Bt.
Levelezési cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. földszint
Telefonszám: –
E-mail cím: ayinamodszer@gmail.com
– A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy
ha a
– Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.
– A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
– A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
– Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
– A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
– A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. – Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. – A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
– Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a – Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
– Bírósági eljárás kezdeményezése
8.3 Békéltető testülethez fordulás
– A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
– Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület
előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). – Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
– A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő
magatartása esetén kötelező bírság kiszabása alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és
középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
– A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező,
nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a
békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
– A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából
egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
– A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett
testület
megjelölését,
4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok
bizonyítékait,
5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését
6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását
nem
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési
meghagyás
kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
7. a testület döntésére irányuló indítványt,
8. a fogyasztó aláírását.
– A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára a
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a
panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot
az előírt
egyeztetés megkísérléséről.
– Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a
meghatalmazást.
– A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
– A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525,
06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet

240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III.
emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
8.4 Online vitarendezési platform
– Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, melyben a fogyasztók regisztrálhatnak,
így ezen keresztül
lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy
kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni
jogaikat anélkül,
hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
– Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatban, és

nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
– A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a
panasz
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
– Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
9. EGYÉB
9.1. ÁSZF, árak módosítása
– A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett
árakat nem
visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő
közzétételt követően
lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
9.2. Technikai korlátok
– A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek
és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és
a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba
észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a
vásárlást.
10. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK
10.1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak
össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok
vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
10.2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet
küldeni,
amennyiben a felhasználó a hírlevélre való feliratkozáskor a megfelelő adatai
megadásával ehhez
előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem
köteles ellenőrizni,
hogy a felhasználó a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg
helytállóak.
10.3. A felhasználó a 10.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult
visszavonni.
Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több
hírlevelet illetőleg
egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott
felhasználók
adatai közül. Leiratkozni lehetséges e-mailen keresztül is az ayinamodszer@gmail.com
e-mail címen.

11. AZ ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA
– A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket bármikor indoklás és külön
értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani.
– A felek a jelen ÁSZF, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték,
tudomásul vették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A weboldalon leadott rendelésekre a leadás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.11.01.
Kelt.: Budapest, 2021.11.01.

FIGYELEM! FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA: Varga Viktória Alexandra nem orvos, nem gyógyszerész, nem pszichológus, nem dietetikus vagy egyéb egészségügyi dolgozó. Ennek értelmében Varga Viktória Alexandra nem nyújt orvosi, pszichológiai vagy más egészségügyi tanácsot vagy kezelést, és nem állapít meg orvosi diagnózist, kezelést, nem ír fel gyógyszert vagy orvosságot. Az Ayina Módszer kurzusokon való részvétel online és személyesen, és Varga Viktória Alexandrával történő kommunikáció, és konzultáció nem helyettesíti a hivatalos orvosi vagy pszichológiai tanácsadást.
BŐVEBBEN

Kérdésed van ?
close slider

Varga Viktória Alexandra nem orvos, nem gyógyszerész, nem pszichológus, nem dietetikus vagy egyéb egészségügyi dolgozó. Ennek értelmében Varga Viktória Alexandra nem nyújt orvosi, pszichológiai vagy más egészségügyi tanácsot vagy kezelést, és nem állapít meg orvosi diagnózist, kezelést, nem ír fel gyógyszert vagy orvosságot. Az Ayina Módszer kurzusokon való részvétel online és személyesen, és Varga Viktória Alexandrával  történő kommunikáció, és konzultáció nem helyettesíti a hivatalos orvosi vagy pszichológiai tanácsadást.

Az Ayina Módszer kurzusokon és konzultációkon elhangzott információkat a Résztvevő saját belátása és felelőssége alapján alkalmazza. Az Ayina gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végzi. A gyakorlatok végzését illetően , résztvevő saját hibájából történő sérülés  és egyéb esetén minden felelősség a résztvevőt terheli. Varga Viktória Alexandra felelősségre nem vonható.

Az Ayina Módszer egy lehetőség az alternatívák közül.

A betegségek egyediségének, és a személy adottságainak következtében, és az adott személy motiváltsága és hajlandósága függvényében a valós eredmények eltérőek lehetnek. Ezért Varga Viktória Alexandra részéről felelősség nem vállalható.

Az online felületeken elérhető írásokban , a személyes kurzusokon és konzultációkon elhangzott információk, valamint és az online videókban feltüntetet és elhangzott tartalom nem minősül ígéretnek a gyógyulásra, ezért erre vonatkozóan garancia nem vállalható.

 A jelentkező az online vagy személyes kurzusokon, és konzultációkon való részvétellel, és a tanfolyami díj befizetésével az itt leírtakat tudomásul veszi és elfogadja.

Az Ayina Módszer kurzusokon, az egyéni konzultációkon, az online videókban, és a honlapon megadott információk nem helyettesítik az egészségügyi és orvosi ellátást, pszichológiai tanácsadást vagy hivatalos dietetikai tanácsadást.

Ön beleegyezik,és vállalja a felelősséget, hogy saját belátása szerint kikéri orvosa véleményét, mielőtt elkezdene bármilyen programot,kurzust,  kezelést vagy abbahagyná szedni orvosa által felírt gyógyszerét.

Ami a  honlapon, online kurzusokon egyéni konzultációkon, videókban, programokban, promóciókban, emailben  vagy közösségi média platformokon elhangzik vagy olvasható, nem számít orvosi tanácsnak, orvosi diagnózisnak, kezelésnek vagy orvosi receptnek. 

Varga Viktória Alexandra által adott információk és tanácsok nem értelmezhetőek ígéretként, gyógymódként, és nem garantálnak eredményeket. 

Varga Viktória Alexandra nem vállal garanciát sem jótállást a szolgáltatásaihoz és programjaihoz köthetően.

Ön megérti és beleegyezik abba, hogy felelősséget vállal a saját mentális és fizikai egészségéért, beleértve az étrendi és életmódbeli döntéseit és választásait.